RegulaminRegulamin konkursu
„Jestem kobietą, jestem…” 

obowiązuje od 20/08/2014 do 31/08/2014 r.


Organizatorzy konkursu


1. Organizatorem konkursu są marki DOVE i REXONA (zwane dalej Organizatorem).

Kto może wziąć udział w Konkursie


1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnicy”) i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.

2. Pracownicy Organizatora i autora bloga, jak również członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zasady Konkursu


1. Konkurs rozpoczyna się od 20/08/2014 i trwa do 31/08/2014 r .

2. Konkurs odbywa się na blogu www.behappy-vinti.blogspot.com

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien wykonać zadanie konkursowe, które brzmi:

Rozwiń kreatywnie treść zdania: „Jestem kobietą, jestem…” 

4. Wygrywa 4 uczestników konkursu, których odpowiedzi spełniają kryteria wskazane w pkt. 7 poniżej.

5. Odpowiedzi konkursowe ocenione zostaną przez Jury składające się 1 osoby - autora bloga www.behappy-vinti.blogspot.com

6. Jury jako kryteria ocen odpowiedzi konkursowych będzie brało pod uwagę: kreatywność i oryginalność.

7. Zabronione jest wykorzystanie w Pracy Konkursowej wypowiedzi zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/ lub zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa osób trzecich, reklamujących konkurentów lub produkty konkurentów. Wypowiedzi, wykorzystujące treści opisane powyżej zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

8. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszenie w Konkursie jest wytworem jego indywidualnego działania twórczego i przysługują mu osobiste i majątkowe autorskie prawa do pracy, a praca nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego pracy, gdy tworząc pracę wykorzystał bezprawnie wizerunek innej osoby lub naruszył jakiekolwiek inne prawa osób trzecich.

Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie są cztery zestawy po cztery sztuki kosmetyków: szampon do włosów farbowanych Dove repair therapy, odżywka do włosów farbowanych Dove repair therapy, balsam do ciała Dove purely pampering nourishing lotion, dezodorant Rexona aloe vera fresh

2. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

3. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców

1. Wybrane zostaną 4 osoby, których odpowiedź na pytanie/zadanie konkursowe spełniła kryteria wymienione są w pkt 7 „Zasady konkursu”.

2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni we wpisie na blogu www.behappy-vinti.blogspot.com w terminie do
02 09 2014.

4. Zwycięzcy konkursu mają 5 dni na przekazanie Organizatorowi swoich danych adresowych drogą mailową pod adresem: kontakt.pawlowska@gmail.com

5. W przypadku gdy po upływie 5 dni Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody, a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę. W razie braku możliwości nawiązania z kolejną osobą kontaktu - prawo do nagrody przepada na rzecz Sponsora.

Przekazanie nagród

1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Organizatora na adres wskazany przez niego w mailu w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych od momentu otrzymania pełnych danych od Zwycięzcy.

Odpowiedzialność

1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzcę jego danych kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcą.

3. Niniejszy regulamin dostępny jest we wpisie na blogu pod adresem www.behappy-vinti.blogspot.com

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w celu przekazania nagrody do zwycięzców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twój komentarz, pozdrawiam